Regulamin

REGULAMIN – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy zajęć/konsultacji organizowanych przez Nakama Centrum Szkolenia Psów – zwaną dalej Organizatorem.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora, mieszczącej się w Pasikurowicach przy ul. Motylkowej 4 z wyjątkiem, kiedy prowadzący wyznaczy inną lokalizację.
 3. Zgłoszenie na zajęcia/konsultację odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub poprzez funpage na stronie facebook.
 4. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 5. Wszelkie materiały dydaktyczne udostępniane przez Organizatora podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej a ich powielanie i udostępnianie możliwe jest tylko za zgodą Organizatora.
 6. Niedokonanie opłaty za zajęcia/konsultację w terminie wyznaczonym przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z zajęć/konsultacji.
 7. Udział w zajęciach/konsultacji jest równoznaczny z akceptacją udostępniania materiałów foto/video z zajęć/konsultacji z wizerunkiem uczestnika na portalach społecznościowych i stronie www Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć/konsultacji z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego) nie później niż dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin i miejsce zajęć/konsultacji.
 9. Każdemu z uczestników KURSU (pakiet 8 spotkań) przysługuje prawo do jednokrotnego odwołania zajęć/konsultacji nie później niż dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin i miejsce zajęć/konsultacji. Każde następne odwołanie zajęć/konsultacji skutkuje utraceniem zajęć/konsultacji bez możliwości odrobienia.
 10. Zajęcia/konsultacja, które uczestnik KURSU odwoła później niż dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem ulegają utraceniu bez możliwości odrobienia.
 11. Istnieje możliwość odstępstwa od pkt. 9 i 10 w przypadku wyjątkowych zdarzeń losowych – decyduje o tym Organizator.
 12. Czas na wykorzystanie wykupionych kursów mija po 5 miesiącach od daty pierwszych zajęć/konsultacji. Po tym czasie niewykorzystane zajęcia/konsultacje przepadają. W przypadku braku kontaktu ze strony trenera prowadzącego, klient / kursant zobowiązany jest do kontaktu ze swojej strony drogą telefoniczną, mailową i/lub poprzez media społecznościowe.
 13. W przypadku stosowania przez uczestnika przemocy werbalnej/niewerbalnej wobec psa w trakcie zajęć/konsultacji Organizator ma prawo poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć/konsultacji bez możliwości ich odrobienia.
 14. Na zajęciach/konsultacji uczestnika obowiązuje zakaz stosowania obroży elektronicznych, zaciskowych, kolczatek, kantarków oraz smyczy automatycznych.
 15. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o alergiach pokarmowych i/lub innych problemach zdrowotnych psa przed rozpoczęciem zajęć/konsultacji.
 16. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Formalność musi być dokonana przed pierwszymi zajęciami.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników w trakcie zajęć jak i w przerwie oraz ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania zaleceń prowadzącego i zasad BHP.
 18. Uczestnik zobowiązany jest do okazania aktualnych szczepień psa przed rozpoczęciem zajęć/konsultacji.

REGULAMIN BAZY TRENINGOWEJ

 1. Baza treningowa przeznaczona jest do organizacji zajęć/konsultacji indywidualnych z udziałem psów oraz wykładów/warsztatów grupowych bez udziału psów.
 2. Uczestnik zajęć/konsultacji może przebywać w bazie tylko w obecności prowadzącego.
 3. Na teren bazy uczestnik może wejść tylko po uprzednim zaproszeniu prowadzącego.
 4. Na teren bazy uczestnik może wejść po uprzednim załatwieniu przez psa potrzeb fizjologicznych. Na terenie bazy uczestnik zajęć/konsultacji zobowiązany jest do:
 • Przestrzegania zaleceń prowadzącego oraz zasad BHP.
 • Korzystania z urządzeń znajdujących się w bazie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Sprzątania po swoim psie/psach.

REGULAMIN VOUCHERA

 1. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Voucher jest bezzwrotny.
 3. Termin zajęć/konsultacji jest ustalany wspólnie z Organizatorem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1/ z 4 maja 2016r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy informacje dotyczące naszej polityki prywatności oraz przetwarzania przez nas danych osobowych.

 1. Dane, które przetwarzamy w związku z tym, że zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty handlowej i usługowej: imię i nazwisko, adres email i numer telefonu.
 2. Administratorem Twoich danych jest Nakama Centrum Szkolenia Psów.
 3. Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zapisywania na organizowane przez nas zajęcia/konsultację.
 4. Twoje dane są wykorzystywane tylko przez nas i tylko do celów wymienionych wyżej.

Masz prawo do usunięcia swoich danych. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.